AVG - Privacyverklaring

Uitvaart Zorgcentra Zeeland Overtoom Groen, gevestigd aan van Dishoeckstraat 620, 4382 XW Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Uitvaart Zorgcentra Zeeland Overtoom Groen
van Dishoeckstraat 620
4382 XW Vlissingen
www.overtoom-groen.nl
info@uzzl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het uitvoeren en afwikkelen van een uitvaart, overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
Het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
Om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen
Voor het bestrijden van fraude

Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen. Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt om een opdracht te kunnen uitvoeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer
Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uzzl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaart Zorgcentra Zeeland Overtoom Groen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn gebruiken we dan als uitgangspunt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaart Zorgcentra Zeeland Overtoom Groen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uzzl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen naar 0118 413417 of mail naar info@uzzl.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 oktober 2019.